عبدالمتین ستایش

Foundation jozveh

فهرست مطالب:

1-1- مقدمه

2-1- تعريف فونداسيون و اهميت آن

3-1-مهندسی پی

4-1- انواع فونداسيون ها

فهرست مطالب:

1-2- مقدمه

2-2- تعداد و فواصل گمانه ها و عمق مطالعات زيرسطحی

3-2- انواع دكل های حفاری

4-2- انواع روش های حفاری و گمانه زنی

فهرست مطالب:

1-3- مقدمه

2-3- انواع گسيختگی های خاك در بار نهايی

3-3- نشست در بار نهايی

4-3- نظريه ظرفيت باربري ترزاقی

فهرست مطالب:

1-4- مقدمه

2-4- فشار تماسی بين خاك و فونداسيون

3-4- فونداسيون تحت بار مايل

4-4- فونداسيون تحت بار برون محور

فهرست مطالب:

1-5- مقدمه

2-5- عوامل موثر در بروز نشست

3-5- نشست و مقاومت مجاز

4-5- توزيع تنش در خاك در اثر اعمال بار فونداسيون

فهرست مطالب:

1-6- مقدمه

2-6- تعريف مقاومت مجاز خاك

3-6- نحوه تعيين مقاومت مجاز خاك

4-6- نكات مهم طراحي فونداسيون

فهرست مطالب:

1-7- مقدمه

2-7- انواع ديوار حائل

3-7- فشار خاك در حالت سكون

4-7- فشار جانبي خاك طبق نظريه رانكين در حالت محرك

فهرست مطالب:

12-1- مقدمه

2-12- ژئوسنتتيك چيست؟

3-12- تاريخچه مختصر ژئوسنتتيك ها

4-12- مزاياي استفاده از ژئوسنتتيك ها

فهرست مطالب:

1-13- مقدمه

2-13- خصوصيات تركيبي خاك

3-13- روابط تراكم پذيري

4-13- روابط نفوذپذيري

فهرست مطالب:

1-15- مقدمه

2-15- انواع سدهاي خاكي

3-15- مقاطع عرضي

4-15- جريان آب در سدهاي خاكي

تماس با من

عبدالمتین ستایش

ایمیل: a_matin_s@yahoo.com

عضویت در خبرنامه

نماد اعتماد الکترونیکی